Tchadar Zanskar, gennaio 2016

Leh, Lingshed, Karsha, Padum