Albania 1994

Mesi, Fierzë, Korçë, Voskopojë

1 2 3

1 2 3